Camping

Safe camping guide during covid-19 crisis
Safe camping guide during covid-19 crisis

Safe camping guide during covid-19 crisis

Tents would be sanitised with Sodium hypochloride already.
Same tent would be used only after a month
Toilets would be sanitised
Minimum Human contact while exercising activities
No locals at the campground for any activities
Camp lead would be certified as ‘COVID-19 symptom free’
Minimum 7 ft distance in between two tents
Only 16 people would be accomodated for one camp

साध्या सोप्या नैसर्गिक पध्दतीने उपवन कसे बनवता येऊ शकते?
साध्या सोप्या नैसर्गिक पध्दतीने उपवन कसे बनवता येऊ शकते?

साध्या सोप्या नैसर्गिक पध्दतीने उपवन कसे बनवता येऊ शकते?

तुमच्या कडे स्वतःची , एखाद्या शाळेची, संस्थेची अथवा सामाजिक, सरकारी जागा असेल व त्या जागेत तुम्हाला छोटेसे उपवन करण्याची इच्छा असेल तर ते कसे करता येऊ शकते? काय यासाठी खुप कौशल्य अथवा ज्ञान, अनुभव असावा लागतो का?
तर नाही. हे काम अगदी सोपे आहे. यासाठी निसर्गाचेच अनुकरण करावयाचे आहे. आम्ही आमच्या कॅम्पसाईट वर हे काम नेमके कसे करीत आहोत हे समजुन घेण्यासाठी खालील विडीयो पहा. यात काम करता करता मी माहिती देखील सांगितली आहे.